GM-Gruppen
 
GM-Gruppen er en idealistisk forening for jernbaneinteresserte, med spesiell vekt på diesellokomotiv fra General Motors/Electro Motive Division. Medlemskap i GM-Gruppen kan tegnes av enkeltpersoner, organisasjoner og sammenslutninger. Kontingenten er kr 300,- pr. år. For Barn, studenter og pensjonister er kontingenten kr 250,- pr. år. Foreningen gir ut bladet "Oljefilteret" og arrangerer turer og utflukter for sine medlemmer samt driver nettstedet du nå er inne på.
 
 
Kontaktinformasjon
Tel. 971 29 516
Postadresse: GM-Gruppen, postboks 22 Grorud, 0905 OSLO
GM-Gruppens epost adresse

(klikk på lenken)
 
 
Vedtekter GM-Gruppen
Revidert 17. april 2008
§1 Formål

a. GM-Gruppen er en idealistisk forening for jernbaneinteresserte, med spesiell vekt på diesellokomotiv fra General Motors/Electro Motive Division, GM/EMD. Foreningen er selveiende.

b. GM-Gruppen vil arbeide for å ta vare på GM/EMD – lokomotiver fra de Europeiske jernbaneforvaltningene, slik at disse blir bevart i historisk riktig stand. Unntak herfra kan gjøres i enkeltstående tilfeller


§2 Medlemskap

a. Medlemskap i GM-Gruppen kan tegnes av enkeltperson, organisasjoner og firmaer.

b. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Eventuelle endringer gjøres gjeldende fra neste kalenderår. Barn og pensjonister kan betale redusert kontingent. Medlemskontingenten skal være innbetalt innen 31. januar hvert år.

c. Medlemskontingent, andelsbidrag eller gaver kan ikke kreves tilbakebetalt.


§3 Organisasjon

a. GM-Gruppen ble stiftet 2. mars 1989.

Foreningens adresse er: Postboks 22 Grorud, 0905 OSLO

b. GM-Gruppens høyeste myndighet er Årsmøtet.
GM-Gruppen ledes av et styre valgt på Årsmøtet.

Styret består av:
- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- 3 Styremedlemmer

Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år, dog slik at kun 3 av styrets medlemmer kan være på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av de stemmeberettigede er tilstede på et styremøte.

Løpende driftsutgifter skal være nedfelt i budsjettet. Dette danner grunnlaget for den økonomiske styring og skal være ferdigbehandlet av styret innen utgangen av januar. Disposisjoner som vil overstige kr 10.000,- skal styrbehandles og protokolleres særskilt.

Styreleder har signatur.

Styreleder og kasserer har prokura hver for seg.


§4 Årsmøtet

a. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkallingen skal skje skriftlig med 14 dagers varsel.

b. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer med betalt årskontingent.

c. Årsmøtet skal behandle:

- Styrets årsberetning
- Regnskapet
- Innkomne forslag
- Valg

Årsmøtet utnevner dessuten revisor.

d. Ekstraordinært Årsmøte skal avholdes hvis styret eller minst 1/4 av GM-Gruppens medlemmer krever det. Et slikt Årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel.


§5 Samarbeide eksternt

a. I arbeidet med å ta vare på GM/EMD – lokomotiver søkes det samarbeid med nasjonale museer og frivillige organisasjoner i inn og utland.

b. Nasjonale museer og frivillige organisasjoner kan søke GM-Gruppen om økonomisk bistand til å gjennomføre spesifikke prosjekter.


§6 Æresbevis

Personer som har ytet GM-Gruppen særlig betydningsfull, vederlagsfri innsats, kan etter vurdering i hvert enkelt tilfelle gis et æresbevis. Dette gjelder uavhengig av medlemskap i GM-Gruppen. Alle medlemmer i GM-Gruppen kan foreslå kandidater til et æresbevis.
§7 Forslag til Årsmøtet

a. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen 28. februar

b. Vedtektsendringer må skje på ordinært Årsmøte, og må oppnå minst 2/3 av de avgitte stemmer.


§8 Avvikling

a. En avvikling behandles på Årsmøtet. For å være gyldig må den vedtas med ¾ flertall på to på hverandre følgende Årsmøter.

b. GM-Gruppen er selveiende. Ved en avvikling har ikke medlemmene rett til foreningens overskudd eller rett til foreningens nettoformue. Etter dekning av utestående fordringer skal GM-Gruppens eiendeler og midler tilfalle Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum, Hamar.