Arkiv

 

Årsberetning 2007

Oppdatert 04.02.2008

 
GM-Gruppen (Org. nr. 985 231 281)

1. Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet
GM-Gruppen er en idealistisk forening for jernbaneinteresserte, med spesiell vekt på diesellokomotiv fra General Motors/Electro Motive Division. Foreningen er selveiende.
GM-Gruppen har sin forretningsadresse og administrative hovedkvarter i Oslo.

2. Styret
Etter ordinært årsmøte 24.04.07 har GM-Gruppens styre bestått av følgende personer:
Styreleder : Jarl Hole
Nestleder : Harald Sandernes
Kasserer : Gunnar Hoel
Sekretær : Geir Hellum
Styremedlem : Arne-Magnus Waaler
Styremedlem : Knut Helge Midtbø
Styremedlem : Knut-Arild Lindquist

3. Medlemsmassen
GM-Gruppen hadde pr. 31.12.2007, 156 medlemmer. Dette er en nedgang på 20 medlemmer sammenliknet med 2006. Nedgangen skyldes etter styrets oppfatning avviklingen av togfremføringen i egen regi og salget av foreningens jernbanemateriell.

4. Ordinært årsmøte 2007
Ordinært årsmøte ble avholdt 24.04.07 i Jernbaneverkets Hovedkontor, Oslo. Det var møtt frem 21 stemmeberettigede medlemmer. Jarl Hole leste årsberetningen for 2006.
Regnskapet for 2006 forelå ikke på tidspunktet for årsmøtet. På grunn av de store likviditetsmessige problemene som GM-Gruppen hadde var det ikke mulig å honorere regnskapsfører og revisor slik at dokumentene kunne ferdigstilles. Endelig regnskap for 2006 med tilhørende bilag forelå først 14.12.07.
Kontingenten ble fastsatt til kr 300,- respektive kr 250,- pr. år.

5. Styrets aktiviteter
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2007. Samarbeidet i styret har fungert meget godt, men vært preget av den store forandringen i GM-Gruppens virksomhet som avviklingen av kjørevirksomheten i egen regi har betydd.
GM-Gruppens styre besluttet å avvikle kjørevirksomheten i egen regi på styremøtet som ble avholdt 25.01.07. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av innholdet i tilsynsrapport 03-07 hvor det varsles at GM-Gruppens sikkerhetssertifikat vil bli trukket tilbake. Formelt brev fra Statens jernbanetilsyn med tilbakekallelse av sikkerhetssertifikatet forelå 23.02.07.
Med foreningens store gjeld og de kostnadene som ville påløpe for å lukke avvikene i tilsynsrapporten kombinert med Statens jernbanetilsyns negative holdning til GM-Gruppen ville det ikke være praktisk mulig å få tilbake sikkerhetssertifikatet.
Styrets arbeid etter vedtaket om avvikling av kjørevirksomheten har i hovedsak bestått i å sikre gunstigst mulig salg av GM-Gruppens materiell samt å ivareta deler og lagervogner for senere avhending.

6. Materiell
Salget av GM-Gruppens materiell startet umiddelbart etter styrets vedtak om å avvikle kjørevirksomheten.
Lokomotivene Di 3.602 og Di 3.616 ble levert tilbake til Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Gjennom en avtale som ble inngått mellom Norsk Jernbaneklubb og GM-Gruppen har Norsk Jernbanemuseum gitt Norsk Jernbaneklubb videre disposisjon over lokomotivene for den perioden som stod igjen av GM-Gruppens originale deponeringsavtale. Styret ønsker å takke Norsk Jernbaneklubb for samarbeidet og den økonomiske løsningen denne saken fikk.
Lokomotivet G12 7707 ble solgt til Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle og transportert dit i august 2007.
Lokomotivet MY 1104 ble solgt til Peter Malmqvist Invest AS og ble i oktober 2007 transportert til Danmark og står nå på Jernbanemuseet i Struer på Jylland.
Skiftetraktoren SKD 220C ble solgt til Ofotbanen AS. Driftsvognene inkludert finkevognen ble også solgt til Ofotbanen AS og står hensatt på Hamar. Den to-akslede vognen BFV1 19905 ble solgt til Sven Gade i Danmark og står ved gamle Naarup stasjon på Fyn. Fem av de gjenværende vognene som stod i ”Haven” ble utsatt for hærverk fra kriminelle vandaler og stukket i brann i juni 2007. Vognene ble solgt til firmaet Hellik Teigen AS i oktober og hugget på stedet.
I desember 2007 ble GM-Gruppen informert om at en vandal som ble pågrepet av politiet etter et hærverk på våre vogner i mars 2007 ville betale GM-Gruppen en erstatning på kr 20.500,-. Advokat Knut Helge Hurum bistod GM-Gruppen i saken og beløpet ble overført GM-Gruppens konto i januar 2008.
GM-Gruppen har ved utgangen av 2007 kun et fåtall lagervogner igjen. Disse står i ”Haven” utenfor Oslo S. og på Bøn stasjon ved Hovedbanen mellom Dal og Eidsvoll. Styret tar sikte på å avhende resterende deler og lagervogner i løpet av første halvår 2008. Dette arbeidet blir ledet av Arne-Magnus Waaler og Harald Sandernes.

7. Den operative virksomhet
Det har ikke vært operativ jernbanevirksomhet i regi av GM-Gruppen i 2007. Det har imidlertid vært en rekke henvendelser fra gamle og nye kunder om leie av chartertog. Disse henvendelsene er blitt henvist til Norsk Jernbaneklubb for oppfølging.

8. Medlemsaktiviter
Det har gjennom hele året pågått forefallende sikringsarbeid på restmateriellet som står hensatt i ”Haven” utenfor Oslo S og på Bøn stasjon. Arbeidet har blitt ledet av Arne-Magnus Waaler og Harald Sandernes.
Styret retter en stor takk til de av medlemmene som har tatt del i dette arbeidet.

9. Salgstjenesten
Grunnet sykdom har det ikke vært aktivitet i salgstjenesten.

10. Medlemsbladet ”Oljefilteret”
Medlemsbladet ”Oljefilteret” har utkommet med ett nummer i 2007. Bladet som var nummer 27 i rekken kom ut i desember og tok i hovedsak for seg omstendighetene rundt avviklingen av GM-Gruppens kjørevirksomhet og hadde artikler fra flere av foreningens medlemmer om dette temaet. Bladet ble godt mottatt og det har kommet flere positive kommentarer til innholdet.

11. Økonomi
GM-Gruppen gikk med overskudd i 2007. Dette skyldtes det omfattende salget av materiell. Alle GM-Gruppens kreditorer har således fått dekket sine krav.
GM-Gruppen hadde pr 31.12.07 positiv egenkapital som utgjorde kr 377.634,51
Revisjonsselskapet Bruserud & Co. AS er GM-Gruppens revisor og Einar Høygaard fører GM-Gruppens regnskap. Begge parter yter, i tillegg til rene revisor og regnskapstjenester, rådgivning til GM-Gruppen ifbm. finansielle disposisjoner.
Styret vil takke Jan Bruserud og Einar Høygaard for deres assistanse og tålmodighet gjennom en vanskelig periode for GM-Gruppen.

12. Fortsatt drift
GM-Gruppen har positiv egenkapital og all gjeld er sanert.
Styret i GM-Gruppen har derfor vedtatt å fortsette foreningens virksomhet ved å støtte nasjonale museer og frivillige organisasjoner som arbeider i tråd med GM-Gruppens formål.
 

Oslo, 02.03.07
Jarl Hole, styreleder